Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Về việc phát thẻ cho sinh viên Khóa 13 hệ đại học chính quy
by Ngọc Huyền Trịnh - Tuesday, 3 September 2019, 02:03 AM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc phát thẻ cho sinh viên Khóa 13 hệ đại học chính quy
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019 của Học Viện Quản lý giáo dục. Phòng GDCT&CTSV thông báo thời gian phát thẻ sinh viên cho sinh viên Khóa 13 như sau:
Thời gian: ngày 04/9/2019 (thứ 4)
- Sáng: 9h00'-11h00'
- Chiều: 14h00'-17h00'
Địa điểm: Phòng 102 nhà A1
Lưu ý: Các lớp trưởng Khóa 13 tới gặp thầy Trịnh Ngọc Huyền (điện thoại: 0922273222) nhận về phát cho sinh viên của lớp
Phòng GDCT&CTSV thông báo để các sinh viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các lớp sinh viên;
- Lưu GDCT&CTSV, VP.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG GDCT&CTSV


(Đã Ký)

ThS. Đặng Thị Thanh Thảo