Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy(làm cho sv thiếu thẻ)
by Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 19 December 2018, 08:34 PM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018


THÔNG BÁO
Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy
Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Học viện Quản lý giáo dục thông báo đến các sinh viên hệ đại học chính quy thuộc Học viện về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên các khóa như sau:
1. Thời gian thu hồ sơ: Từ 19/12/2018 (thứ 4) đến ngày 25/12/2018 (thứ 3).
- Sáng: từ 8h00’ đến 11h30’.
- Chiều: từ 14h00’ đến 17h00’.
Địa điểm: Phòng 102 nhà A1, Học viện Quản lý giáo dục.
2. Hồ sơ mở thẻ sinh viên gồm các giấy tờ sau:
2.1. Mẫu 05 (Mẫu trong file đính kèm)
2.2. Mẫu 06 (Mẫu trong file đính kèm)
2.3. Ảnh 2x3
2.4. CMTND photo
2.5. Mã sinh viên (Ghi góc trên Đơn mở thẻ)
Lưu ý: Khi nộp sinh viên mang theo phiếu thu hồ sơ nhập học và CMTND gốc để đối chiếu.
Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên thông báo để các sinh viên biết và thực hiện./.