Picture of Ngọc Huyền Trịnh
THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2019
by Ngọc Huyền Trịnh - Monday, 3 December 2018, 08:55 PM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập - Tự do - Hạnhphúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2019
Kính gửi: - Các lớp sinh viên Khóa 9, 10, 11, 12 hệ chính quy Học viện
Thực hiện chủ trương của Học viện về việc phát lịch Tết 2019 cho sinh viên
Học viện Quản lý giáo dục thông báo việc phát lịch Tết 2019 như sau:
Lớp trưởng đến nhận lịch Tết về cho sinh viên của lớp và kí nhận.
1. Thời gian: Từ ngày 04/12/2018 (thứ 3) đến ngày 09/12/2017 (thứ 2).
2. Địa điểm: Phòng 102-A1 (Phòng GDCT&CTSV).
Đề nghị sinh viên thực hiện theo kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Lưu GDCT&CTSV
TL. GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG GDCT&CTSV


(Đã ký)


ThS. Đặng Thị Thanh Thảo