Hình của  Đình Hiệp Lê
Thông báo sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đồ án
Bởi Đình Hiệp Lê - Monday, 29 October 2018, 12:12 AM
 

Thông báo sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đồ án tốt nghiệp: làm đơn xét bảo vệ đồ án (Trang moodle) + bảng điểm cá nhân nộp Văn phòng Khoa ngày 01.11.2018->02.11.2018.