Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Về việc: Đóng tiếp 3 tháng tiền bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 12
by Ngọc Huyền Trịnh - Thursday, 27 September 2018, 01:28 AM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc: Đóng tiếp 3 tháng tiền bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 12

Kính gửi: Sinh viên các lớp K12 của Học viện Quản lý giáo dục
Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Công văn số 1644/BHXH-QLT ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam;
Cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu thu 15 tháng tiền bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên (SV) đối với những SV năm đầu tiên học tại Học viện (từ tháng 10/2018 đến 12/2019);
Do SV K12 đã nộp 12 tháng BHYT theo giấy báo nhập học (từ tháng 10/2018- tháng 9/2019); Vậy Trạm Y tế thực hiện thu tiếp 3 tháng với số tiền là: 131.500đ (Một trăm ba mốt nghìn năm trăm đồng)
Đề nghị SV nộp theo tập thể lớp, nộp về Trạm Y tế Phòng 106 nhà B3 trước ngày 30 tháng 9 năm 2018. (Có danh sách lớp kèm theo).
Rất mong các em SV phối hợp thực hiện đúng thời gian quy định.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


PGS.TS. Trần Hữu Hoan