Picture of  Đình Hiệp Lê
Phân công thực tập
by Đình Hiệp Lê - Monday, 13 August 2018, 02:16 AM
 
SINH VIÊN KHOA CNTT

- Xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn
- Thời gian thực hiện trong 4 tuần
- Sinh viên trực tiếp liên hệ giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn.
- Sinh viên phải tham gia thực tập tại các đơn vị theo quy định của Học viện.
- Cuối đợt thực tập sinh viên nộp xác nhận có dấu của đơn vị thực tập.