Hình của Ngọc Huyền Trịnh
V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) bổ sung cho Khóa 8
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 27 June 2018, 09:53 PM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh PhúcTHÔNG BÁO
V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT
và Học bạ THPT (Bản chính) bổ sung

Thực hiện Quy chế đào tạo Đại học và Quy chế Học sinh, sinh viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để chuẩn bị cho việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy.

Học viện yêu cầu sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy thuộc Học viện Quản lý giáo dục nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT bổ sung ( Bản chính ) để kiểm tra .

1. Thời gian: Từ ngày 02 /07/2018 (Thứ 2) đến ngày 06/07/2018 (Thứ 6).

2. Địa điểm: Phòng Công tác Học sinh, sinh viên. Phòng 102- Nhà A1.

Khi nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) sẽ có giấy biên nhận.

Lưu ý: Sinh viên phải đến nộp trực tiếp.

Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc theo lịch trên. Quá thời hạn trên sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm./.