Hình của  Đình Hiệp Lê
Thông báo về đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp
Bởi Đình Hiệp Lê - Monday, 5 March 2018, 11:31 PM
 

- Sinh viên đăng ký tên đề tài sau buổi hội thảo ngày (7/3/2018)
- Bộ môn KHoa học máy tính có thay đổi trong phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên liên hệ và gặp giảng viên hướng dẫn.