Hình của Ngọc Huyền Trịnh
THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2018
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 20 December 2017, 09:09 PM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2018

Kính gửi: - Các lớp sinh viênVIII, IX, X, XI hệ chính quy thuộc Học viện

Thực hiện chủ trương của Học viện về việc phát lịch Tết 2018 cho sinh viên

Học viện Quản lý giáo dục thông báo việc phát lịch Tết 2018 như sau:

Lớp trưởng đến nhận lịch Tết về cho sinh viên của lớp và kí nhận.

1. Thời gian: Từ ngày 22/12/2017 (thứ 6) đến ngày 27/12/2017 (thứ 6).

2. Địa điểm: Phòng Công tác HSSV, 101-A1

Đề nghị sinh viên thực hiện theo kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HSSV.
TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG CTHSSV


Nguyễn Trung Tuyển