Hình của Ngọc Huyền Trịnh
Học bổng KKHT kì 2 năm học 2016-2017
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 27 December 2017, 12:48 AM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC


Số 1527 /QĐ–HVQLGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2016 – 2017
đối với sinh viên hệ chính quy

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Quản lý giáo dục;
Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;
Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ - BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;
Căn cứ văn bản số 28 /VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014, hợp nhất Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Khóa 7,8, 9,10 hệ chính quy trong học kì 2 năm học 2016 – 2017;
Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên Khóa 7, 8, 9, 10 hệ chính quy Học viện Quản lý giáo dục phiên họp ngày 18/12/2017;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập (học kỳ 2) năm học 2016 -2017 cho 105 sinh viên hệ chính quy thuộc Khoa Quản lý, Khoa Giáo dục, Khoa CNTT (có danh sách và phụ lục kèm theo), với tổng số tiền 386.950.000 (Ba trăm tám mươi sáu triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Sinh viên trên được hưởng 05(năm) tháng mức học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký .
Các ông (bà) Trưởng các đơn vị: Văn phòng Học viện, Phòng Công tác HSSV, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Đào tạo, Khoa Giáo dục, Khoa Quản lý, Khoa CNTT, các đơn vị liên quan thuộc Học viện và các sinh viên có tên trong Điều 1 thuộc Học viện Quản lý giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:
- Như điều 1, 3;
- Lưu HSSV, VP. KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

TS. Trần Hữu Hoan
-------------------------------------------------BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC


PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-HVQLGD ngày tháng năm 2017)

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2016 – 2017
đối với sinh viên hệ chính quy

1. Khối ngành xã hội, kinh tế - Khoa Quản lý, Khoa Giáo dục.
- 20 sinh viên loại Xuất sắc với tổng số tiền 75.000.000đ (Bảy mươi lăm triệu đồng chẵn), số tiền học bổng 01 sinh viên là: 3.750.000đ (750.000đ/tháng/01 sv x 05 tháng).

- 48 sinh viên loại Giỏi với tổng số tiền 170.400.000đ (Một trăm bảy mươi triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn), số tiền học bổng 01 sinh viên là: 3.550.000đ (710.000đ/tháng/01 sv x 05 tháng).

- 15 sinh viên loại Khá với tổng số tiền 50.250.000đ (Năm mươi triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn), số tiền học bổng 01 sinh viên là: 3.350.000đ (670.000đ/tháng/01 sv x 05 tháng).

2. Khối ngành công nghệ - Khoa Công nghệ thông tin.

- 04 sinh viên loại Xuất sắc với tổng số tiền 17.400.000đ (Mười bảy triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn), số tiền học bổng 01 sinh viên là: 4.350.000đ (870.000đ/tháng/01 sv x 05 tháng).

- 14 sinh viên loại Giỏi với tổng số tiền 58.100.000 đ (Năm mươi tám triệu một trăm nghìn đồng chẵn), số tiền học bổng 01 sinh viên là: 4.150.000đ (830.000đ/tháng/01 sv x 05 tháng).

- 04 sinh viên loại Khá với tổng số tiền 15.800.000đ (Mười lăm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn), số tiền học bổng 01 sinh viên là: 3.950.000đ (790.000đ/tháng/01 sv x 05 tháng).