Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)

Tin tức chung

Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo thực tập 2
Bởi Đình Hiệp Lê - Monday, 14 January 2019, 08:42 PM
 
SINH VIÊN KHOA CNTT

- Sinh viên đủ điều kiện thực tập 2, nộp đơn theo mẫu file đính kèm, cùng bảng điểm in có xác nhận của cố vẫn học tập
- Tập trung vào lúc 10h ngày 21/1/2019 (Phòng 101B2)
+ Đăng ký giảng viên hướng dẫn
+ Đăng ký đơn vị thực tập (nếu đã liên hệ xin được)
+ Phân nhóm hoặc tự ghép nhóm phù hợp với chuyên ngành.


Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo thực tập 1
Bởi Đình Hiệp Lê - Monday, 24 December 2018, 01:18 AM
 

Thông báo lịch báo cáo thực tập:

- Bộ môn HTTT 9h sáng thứ 5 (27/12 P204B2)
- Bộ môn Mạng và truyền thông 8h30 sáng thứ 7 (29/12 P203B2).
Hình của Ngọc Huyền Trịnh
Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy(làm cho sv thiếu thẻ)
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 19 December 2018, 08:34 PM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018


THÔNG BÁO
Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy
Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Học viện Quản lý giáo dục thông báo đến các sinh viên hệ đại học chính quy thuộc Học viện về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên các khóa như sau:
1. Thời gian thu hồ sơ: Từ 19/12/2018 (thứ 4) đến ngày 25/12/2018 (thứ 3).
- Sáng: từ 8h00’ đến 11h30’.
- Chiều: từ 14h00’ đến 17h00’.
Địa điểm: Phòng 102 nhà A1, Học viện Quản lý giáo dục.
2. Hồ sơ mở thẻ sinh viên gồm các giấy tờ sau:
2.1. Mẫu 05 (Mẫu trong file đính kèm)
2.2. Mẫu 06 (Mẫu trong file đính kèm)
2.3. Ảnh 2x3
2.4. CMTND photo
2.5. Mã sinh viên (Ghi góc trên Đơn mở thẻ)
Lưu ý: Khi nộp sinh viên mang theo phiếu thu hồ sơ nhập học và CMTND gốc để đối chiếu.
Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên thông báo để các sinh viên biết và thực hiện./.
Hình của Ngọc Huyền Trịnh
QĐ V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2017-2018
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 5 December 2018, 07:03 PM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Số 1128/QĐ–HVQLGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2017-2018
đối với sinh viên hệ chính quy
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2006 của TTCP về việc thành lập Học viện Quản lý giáo dục;
Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của TTCP;
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của TTCP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;
Căn cứ Văn bản số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên;
Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Khóa 8, 9,10,11 hệ chính quy trong học kì 2 năm học 2017-2018;
Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2017-2018 ngày 27/12/2018;
Theo đề nghị của Trưởng phòng GDCT&CTSV,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho 140 sinh viên hệ chính quy thuộc Học viện Quản lý giáo dục với tổng số tiền là 568.900.000đ (Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Sinh viên được hưởng 05 (năm) tháng học bổng khuyến khích học tập theo các mức sau:
Đối với sinh viên nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ:
+ Loại xuất sắc: 950.000 đ/tháng/sinh viên
+ Loại giỏi: 910.000 đ/tháng/sinh viên
+ Loại khá: 870.000đ/tháng/sinh viên
Đối với sinh viên nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế:
+ Loại xuất sắc: 820.000 đ/tháng/sinh viên
+ Loại giỏi: 780.000 đ/tháng/sinh viên
+ Loại khá: 740.000đ/tháng/sinh viên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký .
Các ông (bà) Trưởng các đơn vị: Phòng GDCT&CTSV; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Đảm bảo chất lượng; Phòng Đào tạo; Khoa Giáo dục; Khoa Quản lý; Khoa CNTT; Các sinh viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Như điều 1, 3;
- Lưu GDCT&CTSV, VP. KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Đã kýPGS. TS. Nguyễn Thị Thu HằngHình của Ngọc Huyền Trịnh
Danh sách học bổng HK2, năm học 2017-2018 đưa ra Hội đồng xét học bổng
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Monday, 3 December 2018, 10:44 PM
 
Danh sách học bổng HK2, năm học 2017-2018 đưa ra Hội đồng xét học bổng (xem file đính kèm)

Bỏ qua Hoạt động gần đây

Hoạt động gần đây

Hoạt động từ Sunday, 13 January 2019, 05:31 PM

Bài viết mới của các diễn đàn :

Bỏ qua Lịch

Lịch

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Bỏ qua Thành viên trực tuyến

Thành viên trực tuyến

(cách đây 5 phút)
 • Khách vãng lai
Bỏ qua Tin mới nhất

Tin mới nhất

 • 14/01/2019, 20:42
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo thực tập 2 Đọc tiếp...
 • 24/12/2018, 01:18
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo thực tập 1 Đọc tiếp...
 • 19/12/2018, 20:34
  Ngọc Huyền Trịnh
  Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy(làm cho sv thiếu thẻ) Đọc tiếp...
 • 5/12/2018, 19:03
  Ngọc Huyền Trịnh
  QĐ V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2017-2018 Đọc tiếp...
 • 3/12/2018, 22:44
  Ngọc Huyền Trịnh
  Danh sách học bổng HK2, năm học 2017-2018 đưa ra Hội đồng xét học bổng Đọc tiếp...
Bỏ qua Sự kiện sắp diễn ra

Sự kiện sắp diễn ra

Không có sự kiện nào sắp diễn ra