You are not logged in. (Login)

Tin tức chung

Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Về việc hướng dẫn làm thủ tục đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội và miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính qui.
by Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 16 October 2019, 01:18 AM
 
0BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-HVQLGD Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO


Về việc hướng dẫn làm thủ tục đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội và miễn, giảm học phí
học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính qui.
- Căn cứ Quyết định số: 1221/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
- Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.
Để chuẩn bị cho việc xét chế độ trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính qui thuộc năm học 2019-2020, Học viện thông báo các sinh viên khóa 10, 11, 12, 13 nộp đầy đủ các giấy tờ đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp xã hội theo hướng dẫn sau:
1. ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:
TÊN CÁC ĐỐI TƯỢNG
ĐƯỢC TCXH VÀ MGHP THUỘC
ĐỐI TƯỢNG DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP
THEO ĐỐI TƯỢNG
Đối tượng 1.
Đối tượng 1.1: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh. Miễn 100%
học phí (Sinh viên khoa phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.
Đối tượng 1.2: Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945; Con của anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến. Miễn 100%
học phí (Sinh viên khoa phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.
Đối tượng 1.3: Sinh viên là con liệt sỹ. Miễn 100%
học phí (Sinh viên khoa phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.
Đối tượng 1.4: Sinh viên là con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Miễn 100%
học phí (Sinh viên khoa phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.
Đối tượng 1.5: Sinh viên là con của bệnh binh. Miễn 100%
học phí (Sinh viên khoa phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.
Đối tượng 1.6: Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Miễn 100%
học phí (Sinh viên ngành phải đóng học phí)
- Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận

Đối tượng 2: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa. Trợ cấp xã hội và Miễn 100% học phí (Sinh viên ngành phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối tượng 3: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. Trợ cấp xã hội và Miễn 100% học phí (Sinh viên ngành phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu số 01 – ban hành kèm Thông tư số26/2012/TT-BLĐTBXH)
- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
Đối tượng 4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Miễn 100% học phí (Sinh viên ngành phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Bản sao giấy khai sinh (bản photo công chứng).
- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
Đối tượng 5: Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn. Trợ cấp xã hội và Miễn 100% học phí (Sinh viên ngành phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Bản sao giấy khai sinh (bản photo công chứng)
- Sổ hộ khẩu thường trú (bản photo công chứng)
(lưu ý: Danh sách 16 dân tộc rất ít người có dân số dưới 10.000 người gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.)
Đối tượng 6: Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập. Trợ cấp xã hội - Đơn xin hưởng TCXH (mẫu đơn của Học viện)
- Giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND xã cấp.
Đối tượng 7: Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Miễn 70% học phí (Sinh viên ngành phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Bản sao giấy khai sinh (bản photo công chứng)
- Sổ hộ khẩu thường trú (bản photo công chứng)

Đối tượng 8: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Miễn 50%
học phí (Sinh viên ngành phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng cha/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động (bản photo công chứng).

- Sinh viên lên website của Học viện Quản lý giáo dục vào mục: Sinh viên - Dành cho sinh viên đang học - Quy trình giải quyết công việc (Phòng GDCT&CTSV) – Quy trình – Thư mục – Đơn HTCPHT để tải mẫu đơn xét HTCPHT.
2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ XÉT HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI, MIỄN GIẢM HỌC PHÍ.
- Thời gian: Từ 16/10/2019 đến 25/10/2019.
- Địa điểm: P102 nhà A1
- Cán bộ nhận hồ sơ: đ/c Trịnh Ngọc Huyền - Chuyên viên phòng GDCT&CTSV.
3. XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
3.1. Các Khoa thông báo cho sinh viên các lớp hoàn thành giấy tờ đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 theo quy định.
3.2. Lớp trưởng các lớp khóa 10, 11, 12, 13 gửi danh sách theo đơn vị lớp của mình và nộp đầy đủ giấy tờ đề nghị xét trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí (có xác nhận của Ban chủ nhiệm khoa vào đơn đề nghị xét hưởng TCXH hoặc MGHP) theo quy định về Phòng GDCT&CTSV trước ngày 26/10/2019.
Sau ngày 26/10/2019 sinh viên không nộp các giấy tờ đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội đầy đủ vào thời gian quy định trên sẽ không được xét hưởng trợ cấp xã hội.
3.3. Phòng GDCT&CTSV rà soát hồ sơ đề nghị xét hưởng TCXH và MGHP và đề nghị thành lập hội đồng xét TCXH và MGHP học kỳ I năm học 2019-2020 trước ngày 06 tháng 11 năm 2018.
Lưu ý: Sinh viên thuộc đối tượng: Dân tộc thiểu số, Sinh viên tàn tật; Sinh viên mồ côi; Sinh viên con thương bệnh binh; Sinh viên có cha mẹ bị tai nạn lao động đã có tên trong danh sách các học kỳ trước khi chưa có thông báo thu lại giấy tờ thì không phải nộp lại giấy tờ ở các kỳ sau.
Mọi chi tiết liên hệ với Học viện (qua phòng GDCT&CTSV - P102 nhà A1). ĐT: 0243.6649962./.
Nơi nhận:
- Ban GĐ (Để báo cáo);
- Các khoa, phòng (Để phối hợp);
- Các lớp sinh viên (Để thực hiện);
- Lưu: VP, GDCT&CTSV.


KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
Picture of Ngọc Huyền Trịnh
V/v: hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo Học kỳ I năm học 2019-2020
by Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 16 October 2019, 01:18 AM
 
nBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-HVQLGD Hà Nội, ngày tháng năm 2019

THÔNG BÁO


V/v: hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy
là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
Học kỳ I năm học 2019-2020

- Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;
Để chuẩn bị cho việc xét hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính qui thuộc Học viện năm học 2019-2020, Học viện thông báo các sinh viên khóa 10, 11, 12, 13 nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị xét hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo hướng dẫn sau:
1. ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP:
Sinh viên hệ đại học chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.
2. MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
- Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở;
- Số tháng được hưởng: 10 tháng/năm học/sinh viên;
- Số năm được hưởng: theo thời gian đào tạo chính thức.
3. HỒ SƠ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu).
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).
4. THỜI GIAN NHẬN MẪU ĐƠN VÀ NỘP THỦ TỤC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP:
- Thời gian: Từ 16/10/2019 đến 25/10/2019.
- Địa điểm: Phòng GDCT&CTSV (P102 nhà A1).
* Cán bộ phát mẫu đơn hỗ trợ chi phí học tập.
- Người nhận: thầy Trịnh Ngọc Huyền - Chuyên viên phòng GDCT&CTSV
Đề nghị các Khoa thông báo cho cán bộ lớp và sinh viên hoàn thành hồ sơ đề nghị xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019-2020 theo quy định. Lớp trưởng các lớp khóa 10, 11, 12, 13 gửi danh sách theo đơn vị lớp của mình và nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị xét hỗ trợ chi phí học tập theo quy định về Học viện (qua phòng GDCT&CTSV). Sau ngày 26/10/2019 sinh viên không nộp các giấy tờ đề nghị xét hưởng hỗ trợ chi phí học tập đầy đủ vào thời gian quy định trên sẽ không được xét hưởng hỗ trợ chi phí học tập.
Mọi chi tiết liên hệ với Học viện (qua phòng GDCT&CTSV). Địa chỉ: P102-A1. ĐT: 024.36649962./.
Nơi nhận:
- Ban GĐ (để báo cáo);
- Các khoa, phòng (phối hợp để thực hiện);
- Các lớp sinh viên (để thực hiện);
- Lưu: VP, GDCT&CTSV.


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hằng


Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Về việc phát thẻ cho sinh viên Khóa 13 hệ đại học chính quy
by Ngọc Huyền Trịnh - Tuesday, 3 September 2019, 02:03 AM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc phát thẻ cho sinh viên Khóa 13 hệ đại học chính quy
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019 của Học Viện Quản lý giáo dục. Phòng GDCT&CTSV thông báo thời gian phát thẻ sinh viên cho sinh viên Khóa 13 như sau:
Thời gian: ngày 04/9/2019 (thứ 4)
- Sáng: 9h00'-11h00'
- Chiều: 14h00'-17h00'
Địa điểm: Phòng 102 nhà A1
Lưu ý: Các lớp trưởng Khóa 13 tới gặp thầy Trịnh Ngọc Huyền (điện thoại: 0922273222) nhận về phát cho sinh viên của lớp
Phòng GDCT&CTSV thông báo để các sinh viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các lớp sinh viên;
- Lưu GDCT&CTSV, VP.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG GDCT&CTSV


(Đã Ký)

ThS. Đặng Thị Thanh ThảoPicture of Ngọc Huyền Trịnh
Danh sách lớp k13 và mã số sinh viên
by Ngọc Huyền Trịnh - Tuesday, 27 August 2019, 12:56 AM
 
Gửi các em danh sách phân lớp và mã sv (file đính kèm)
Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy
by Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 21 August 2019, 02:02 AM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy
Phòng GDCT&CTSV, Học viện Quản lý giáo dục thông báo đến các sinh
viên hệ đại học chính quy thuộc Học viện về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên như sau:
1. Thời gian thu hồ sơ: Từ 23/8/2019 (thứ 6) đến 30/8/2019 (thứ 6).
- Sáng: từ 8h00’ đến 11h30’.
- Chiều: từ 14h00’ đến 17h00’.
Địa điểm: Phòng 102 nhà A1, Học viện Quản lý giáo dục.
2. Hồ sơ mở thẻ sinh viên gồm các giấy tờ sau:
2.1. Mẫu 05 (Mẫu trong file đính kèm)
2.2. Mẫu 06 (Mẫu trong file đính kèm)
2.3. Ảnh 2x3
2.4. CMTND photo
2.5. Mã sinh viên (Ghi góc trên đơn mở thẻ)
Lưu ý: Khi nộp sinh viên mang theo phiếu thu hồ sơ nhập học và CMTND gốc để đối chiếu.


Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các lớp sinh viên;
- Lưu GDCT&CTSV, VP. TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG GDCT&CTSV

ThS. Đặng Thị Thanh Thảo


Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Tuesday, 19 November 2019, 08:25 PM

Nothing new since your last login

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 Today Thursday, 21 November 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

 • 16 Oct, 01:18
  Ngọc Huyền Trịnh
  Về việc hướng dẫn làm thủ tục đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội và miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính qui. more...
 • 16 Oct, 01:18
  Ngọc Huyền Trịnh
  V/v: hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo Học kỳ I năm học 2019-2020 more...
 • 3 Sep, 02:03
  Ngọc Huyền Trịnh
  Về việc phát thẻ cho sinh viên Khóa 13 hệ đại học chính quy more...
 • 27 Aug, 00:56
  Ngọc Huyền Trịnh
  Danh sách lớp k13 và mã số sinh viên more...
 • 21 Aug, 02:02
  Ngọc Huyền Trịnh
  Về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy more...
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events