You are not logged in. (Login)

Tin tức chung

Picture of Đình Hiệp Lê
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ đồ án:
by Đình Hiệp Lê - Friday, 24 May 2019, 12:59 AM
 
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ đồ án:


* Các em sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đã nộp đơn xem lịch bảo vệ (file đính kèm) Lưu ý lịch bộ môn HTTT có sự thay đổi.
+ Bộ môn Mạng và truyền thông:
. 1h30 ngày 29/5/2019 Phòng 214A2 (Sv: Dương Giai Bảo, Lê Thị Quỳnh Thơ, Chu Thị Thoan, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ)
. 8h30 ngày 01/6/2019 Phòng 101B2 (Sv: Ngô Văn Tuân, Vũ Trọng Đông, Đỗ Duy Hoàn)
+ Bộ môn KHMT: P214A2; 8h30 ngày 29/5/2019
+ Bộ môn HTTT: P214A2; 9h00 ngày 29/5/2019
* Nộp 2 bản cứng kèm 1 đĩa CD ngày 23/5/2019 (Giờ hành chính tại VPK), có xác nhận đồng ý cho bảo vệ GVHD
* 11h ngày 23/5/2019 các em tập trung tại phòng 102B1 nghe phổ biến quy chế, công tác chuẩn bị bảo vệ.
* Sau khi bảo vệ xong ngày 05/06/2019 các em nộp 1 bản mạ vàng có chữ ký GVHD.
Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Quyết định vv cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2018-2019
by Ngọc Huyền Trịnh - Monday, 13 May 2019, 10:40 PM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Số 321/QĐ–HVQLGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2018-2019
đối với sinh viên hệ chính quy
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2006 của TTCP về việc thành lập Học viện Quản lý giáo dục;
Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của TTCP;
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của TTCP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;
Căn cứ Văn bản số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên;
Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Khóa 9, 10, 11, 12 hệ chính quy trong học kì 1 năm học 2018-2019;
Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2018-2019 ngày 25/4/2019;
Theo đề nghị của Trưởng phòng GDCT&CTSV,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho 121 sinh viên hệ chính quy thuộc Học viện Quản lý giáo dục với tổng số tiền là 524.000.000đ (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Sinh viên được hưởng 05 (năm) tháng học bổng khuyến khích học tập theo các mức sau:
Đối với sinh viên nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ:
+ Loại xuất sắc: 1.040.000đ/tháng/sinh viên
+ Loại giỏi: 1.000.000đ/tháng/sinh viên
+ Loại khá: 960.000đ/tháng/sinh viên
Đối với sinh viên nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế:
+ Loại xuất sắc: 890.000đ/tháng/sinh viên
+ Loại giỏi: 850.000đ/tháng/sinh viên
+ Loại khá: 810.000đ/tháng/sinh viên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký .
Các ông (bà) Trưởng các đơn vị: Phòng GDCT&CTSV; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Đảm bảo chất lượng; Phòng Đào tạo; Khoa Giáo dục; Khoa Quản lý; Khoa CNTT; Các sinh viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Như điều 1, 3;
- Lưu GDCT&CTSV, VP. KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Ps: khi phòng Kế hoạch tài chính thông báo tới nhận tiền sv mới lên phòng Khtc


Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Danh sách thông qua Hội đồng xét học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 sv hệ chính quy 9,10,11,12
by Ngọc Huyền Trịnh - Friday, 10 May 2019, 02:18 AM
 
Danh sách thông qua Hội đồng xét học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 sv hệ chính quy 9,10,11,12
Lưu ý: KTGDK9 và CNTTk9 xét 12 tín chỉ
Picture of Đình Hiệp Lê
Thông báo dành cho sinh viên đổi tên đề tài đồ án tốt nghiệp:
by Đình Hiệp Lê - Wednesday, 1 May 2019, 08:30 PM
 
Thông báo dành cho sinh viên đổi tên đề tài đồ án tốt nghiệp:

Các em làm đơn theo file đính kèm, xin chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn nộp về Khoa ngày 9/5->10/5/2019 (Giờ hành chính)
Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Dự thảo học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 sv hệ chính quy 9,10,11,12
by Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 24 April 2019, 04:54 AM
 
Học viện (qua phòng GDCT&CTSV) thông báo:
Dự thảo học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 sv hệ chính quy 9,10,11,12 file đính kèm
Lưu ý: sinh viên phải thi lại các môn(kể cả GDTC và GDQP) không thuộc diện xét học bổng
Không tính môn học lại, học cải thiện điểm
Đầy đủ (thêm k9:cntt, KTGD)
Mọi thắc mắc liên hệ phòng GDCT&CTSV p.102-A1

Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Friday, 24 May 2019, 03:18 AM

Nothing new since your last login

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
Today Sunday, 26 May 26 27 28 29 30 31  
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
 • Guest User
Skip Latest News

Latest News

 • 24 May, 00:59
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo thay đổi lịch bảo vệ đồ án: more...
 • 13 May, 22:40
  Ngọc Huyền Trịnh
  Quyết định vv cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2018-2019 more...
 • 10 May, 02:18
  Ngọc Huyền Trịnh
  Danh sách thông qua Hội đồng xét học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 sv hệ chính quy 9,10,11,12 more...
 • 1 May, 20:30
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo dành cho sinh viên đổi tên đề tài đồ án tốt nghiệp: more...
 • 24 Apr, 04:54
  Ngọc Huyền Trịnh
  Dự thảo học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 sv hệ chính quy 9,10,11,12 more...
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events