You are not logged in. (Login)

Tin tức chung

Picture of Ngọc Huyền Trịnh
THÔNG BÁO PHÁT PHONG BAO LÌ XÌ TẾT 2020
by Ngọc Huyền Trịnh - Tuesday, 7 January 2020, 08:55 PM
 
THÔNG BÁO PHÁT PHONG BAO LÌ XÌ TẾT 2020

Kính gửi: - Các lớp sinh viên khóa 10, 11, 12, 13 thuộc Học viện.

Thực hiện chủ trương của Học viện về việc phát phong bao lì xì Tết 2020 cho sinh viên.

Phòng GDCT&CTSV(Học viện Quản lý giáo dục) thông báo như sau:

1. Lớp trưởng đến nhận phong bao lì xì Tết về cho sinh viên của lớp và kí nhận.

2. Thời gian: Từ 08/01/2020 đến 17/01/2020.

3. Địa điểm: Phòng GDCT&CTSV, phòng 102- nhà A1.

Đề nghị sinh viên thực hiện theo kế hoạch./.
Picture of Ngọc Huyền Trịnh
qd vv cấp hỗ trợ chi phí học tập, tcxh, mghp, học bổng chính sách
by Ngọc Huyền Trịnh - Thursday, 19 December 2019, 10:55 PM
 
Sinh viên có tên trong danh sáchqd vv cấp hỗ trợ chi phí học tập, tcxh, mghp, học bổng chính sách học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 (xem file đính kèm)gửi số tài khoản và ngân hàng thụ hưởng về địa chỉ: Phòng Giáo dục Chính trị và Công tác sinh viên, P102 nhà A1 để làm danh sách chuyển khoản theo quy định.
Người tiếp nhận: Chuyên viên Trịnh Ngọc Huyền, SĐT: 0837281839
Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để đối chiếu.
Thời gian tiếp nhận thông tin chuyển khoản: từ ngày 10/12/12019 đến hết ngày 18/12/2019.
Trân trọng thông báo
Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Quyết định vv cấp học bổng KKHT học kì 2 năm học 2018-2019
by Ngọc Huyền Trịnh - Thursday, 12 December 2019, 12:32 AM
 

Sinh viên có tên trong danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 gửi số tài khoản và ngân hàng thụ hưởng về địa chỉ: Phòng Giáo dục Chính trị và Công tác sinh viên, P102 nhà A1 để làm danh sách chuyển khoản theo quy định.
Người tiếp nhận: Chuyên viên Trương Thị Hằng, SĐT: 0983.742.139.
Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để đối chiếu.
Thời gian tiếp nhận thông tin chuyển khoản: từ ngày 10/12/12019 đến hết ngày 18/12/2019.
Trân trọng thông báo
Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Dự kiến ds hỗ trợ cpht, tcxh, miễn giảm học phí học kì 1 năm học 2019-2020
by Ngọc Huyền Trịnh - Friday, 6 December 2019, 12:55 AM
 
Học viện (quan phòng GDCT&CTSV) gửi Dự kiến ds hỗ trợ cpht, tcxh, miễn giảm học phí kì 1 năm học 2019-2020
Các em có thắc mắc liên hệ phòng; Thầy Trịnh Ngọc Huyền - Phòng 102 A1
Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Về việc hướng dẫn làm thủ tục đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội và miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính qui.
by Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 16 October 2019, 01:18 AM
 
0BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-HVQLGD Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO


Về việc hướng dẫn làm thủ tục đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội và miễn, giảm học phí
học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính qui.
- Căn cứ Quyết định số: 1221/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
- Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.
Để chuẩn bị cho việc xét chế độ trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính qui thuộc năm học 2019-2020, Học viện thông báo các sinh viên khóa 10, 11, 12, 13 nộp đầy đủ các giấy tờ đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp xã hội theo hướng dẫn sau:
1. ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:
TÊN CÁC ĐỐI TƯỢNG
ĐƯỢC TCXH VÀ MGHP THUỘC
ĐỐI TƯỢNG DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP
THEO ĐỐI TƯỢNG
Đối tượng 1.
Đối tượng 1.1: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh. Miễn 100%
học phí (Sinh viên khoa phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.
Đối tượng 1.2: Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945; Con của anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến. Miễn 100%
học phí (Sinh viên khoa phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.
Đối tượng 1.3: Sinh viên là con liệt sỹ. Miễn 100%
học phí (Sinh viên khoa phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.
Đối tượng 1.4: Sinh viên là con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Miễn 100%
học phí (Sinh viên khoa phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.
Đối tượng 1.5: Sinh viên là con của bệnh binh. Miễn 100%
học phí (Sinh viên khoa phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.
Đối tượng 1.6: Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Miễn 100%
học phí (Sinh viên ngành phải đóng học phí)
- Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận

Đối tượng 2: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa. Trợ cấp xã hội và Miễn 100% học phí (Sinh viên ngành phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối tượng 3: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. Trợ cấp xã hội và Miễn 100% học phí (Sinh viên ngành phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu số 01 – ban hành kèm Thông tư số26/2012/TT-BLĐTBXH)
- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
Đối tượng 4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Miễn 100% học phí (Sinh viên ngành phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Bản sao giấy khai sinh (bản photo công chứng).
- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
Đối tượng 5: Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn. Trợ cấp xã hội và Miễn 100% học phí (Sinh viên ngành phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Bản sao giấy khai sinh (bản photo công chứng)
- Sổ hộ khẩu thường trú (bản photo công chứng)
(lưu ý: Danh sách 16 dân tộc rất ít người có dân số dưới 10.000 người gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.)
Đối tượng 6: Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập. Trợ cấp xã hội - Đơn xin hưởng TCXH (mẫu đơn của Học viện)
- Giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND xã cấp.
Đối tượng 7: Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Miễn 70% học phí (Sinh viên ngành phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Bản sao giấy khai sinh (bản photo công chứng)
- Sổ hộ khẩu thường trú (bản photo công chứng)

Đối tượng 8: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Miễn 50%
học phí (Sinh viên ngành phải đóng học phí) - Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
- Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng cha/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động (bản photo công chứng).

- Sinh viên lên website của Học viện Quản lý giáo dục vào mục: Sinh viên - Dành cho sinh viên đang học - Quy trình giải quyết công việc (Phòng GDCT&CTSV) – Quy trình – Thư mục – Đơn HTCPHT để tải mẫu đơn xét HTCPHT.
2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ XÉT HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI, MIỄN GIẢM HỌC PHÍ.
- Thời gian: Từ 16/10/2019 đến 25/10/2019.
- Địa điểm: P102 nhà A1
- Cán bộ nhận hồ sơ: đ/c Trịnh Ngọc Huyền - Chuyên viên phòng GDCT&CTSV.
3. XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
3.1. Các Khoa thông báo cho sinh viên các lớp hoàn thành giấy tờ đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 theo quy định.
3.2. Lớp trưởng các lớp khóa 10, 11, 12, 13 gửi danh sách theo đơn vị lớp của mình và nộp đầy đủ giấy tờ đề nghị xét trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí (có xác nhận của Ban chủ nhiệm khoa vào đơn đề nghị xét hưởng TCXH hoặc MGHP) theo quy định về Phòng GDCT&CTSV trước ngày 26/10/2019.
Sau ngày 26/10/2019 sinh viên không nộp các giấy tờ đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội đầy đủ vào thời gian quy định trên sẽ không được xét hưởng trợ cấp xã hội.
3.3. Phòng GDCT&CTSV rà soát hồ sơ đề nghị xét hưởng TCXH và MGHP và đề nghị thành lập hội đồng xét TCXH và MGHP học kỳ I năm học 2019-2020 trước ngày 06 tháng 11 năm 2018.
Lưu ý: Sinh viên thuộc đối tượng: Dân tộc thiểu số, Sinh viên tàn tật; Sinh viên mồ côi; Sinh viên con thương bệnh binh; Sinh viên có cha mẹ bị tai nạn lao động đã có tên trong danh sách các học kỳ trước khi chưa có thông báo thu lại giấy tờ thì không phải nộp lại giấy tờ ở các kỳ sau.
Mọi chi tiết liên hệ với Học viện (qua phòng GDCT&CTSV - P102 nhà A1). ĐT: 0243.6649962./.
Nơi nhận:
- Ban GĐ (Để báo cáo);
- Các khoa, phòng (Để phối hợp);
- Các lớp sinh viên (Để thực hiện);
- Lưu: VP, GDCT&CTSV.


KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Sunday, 19 January 2020, 08:18 AM

Nothing new since your last login

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 Today Tuesday, 21 January 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

 • 7 Jan, 20:55
  Ngọc Huyền Trịnh
  THÔNG BÁO PHÁT PHONG BAO LÌ XÌ TẾT 2020 more...
 • 19 Dec, 22:55
  Ngọc Huyền Trịnh
  qd vv cấp hỗ trợ chi phí học tập, tcxh, mghp, học bổng chính sách more...
 • 12 Dec, 00:32
  Ngọc Huyền Trịnh
  Quyết định vv cấp học bổng KKHT học kì 2 năm học 2018-2019 more...
 • 6 Dec, 00:55
  Ngọc Huyền Trịnh
  Dự kiến ds hỗ trợ cpht, tcxh, miễn giảm học phí học kì 1 năm học 2019-2020 more...
 • 16 Oct, 01:18
  Ngọc Huyền Trịnh
  Về việc hướng dẫn làm thủ tục đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội và miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính qui. more...
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events